Black & Grey

Buddha Tattoo made by Rahul Gaikwad at Tattoo Ashram, Vashi Navi Mumbai India.