Baby Portrait Color Tattoo

Avatar Color Portrait Tattoo 
March 23, 2018
Baby Portrait Tattoo
March 24, 2018

Baby Color Portrait Tattoo made by Rahul Gaikwad at Tattoo Ashram, Vashi Navi Mumbai India.